Phát động phong trào thi đua theo chỉ đạo của VKSNDTC

Công văn về việc phát động phong trào thi đua theo chỉ đạo của VKSNDTC.