Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 24/6/2024, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo các Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 và Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tham dự chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban Cán sự đảng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng với toàn thể đảng viên của 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tất cả đảng viên đã được nghe báo cáo chuyên đề về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực theo các Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đây là các quy định mới của Bộ Chính trị được ban hành trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành của Đảng và bổ sung, phát triển thêm các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực vô cùng quan trọng cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nhằm phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động thực thi quyền lực, bảo đảm cho quyền lực được thực thi đúng mục đích và hiệu quả, không bị lạm quyền, lợi dụng để trục lợi bằng các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tập thể đảng viên nghe báo cáo chuyên đề được trình chiếu bằng video clip

Báo cáo chuyên đề của Đảng ủy đã nêu lên những nội khái quát nhất về Quy định số 114-QĐ/TW, chỉ rõ 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW với 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định 132-QĐ/TW với 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các quy định đã trở thành cơ sở quan trọng để cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân nhận diện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, từ đó cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng không thể thiếu của các quy định này đối với mọi tổ chức đảng, đảng viên để góp phần thực hiện chủ trương và quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra báo cáo cũng đã nêu lên được những thực trạng trong công tác kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại đơn vị trong thời gian qua cũng như đưa ra một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Bí thư Chi bộ 3 phát biểu tham luận

Đồng chí Đoàn Văn Thắng – Đảng viên Chi bộ 1 phát biểu tham luận

Tại phần thảo luận, đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã tham gia phát biểu thảo luận, tham luận để nêu lên nhận thức của bản thân đối với chuyên đề kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhất là những nội dung có liên quan chặt chẽ đối với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ mình đang công tác, tích cực đóng góp để hoàn thiện chuyên đề và đề xuất thêm những giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu kết luận.

Tại phần phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh đã đánh giá buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả cao, có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay và chỉ đạo toàn thể đảng viên phải nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Chính trị, xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài, cần phải được quan tâm thực hiện đồng thời với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn việc thực hiện các quy định trên của Bộ Chính trị với việc thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” và thực hiện nghiêm lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để góp phần xây dựng Ngành kiểm sát của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Văn phòng VKSND tỉnh Trà Vinh