Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!