Sơ đồ tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh hiện nay