Chuẩn bị kỹ thuật họp trực tuyến 55 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 20/7/2015 VKSND tỉnh có nhận được công văn số 2665 ngày 14/7/2015 của VKSNDTC về việc chuẩn bị hệ thống VMEET cho lễ kỳ niệm thành lập ngành KSND tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
VKSND tỉnh thông báo đến tất cả các đơn vị VKS cấp huyện về thời gian kiểm tra kỹ thuật, thời gian tinh chỉnh hệ thống và thời gian tổ chức Hội nghị để các đơn vị biết và thực hiện. (Có Công văn kèm theo)