Thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp công dân

.

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Trà Vinh