Thông báo lịch phát sóng bộ phim tài liệu "60 năm ngành Kiểm sát nhân dân"

.