Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Hà Văn Phúc – Phó viện trưởng, đồng chí Lý Phước Bền – Kiểm sát viên. Tiếp Đoàn có đồng chí Lê Nhật Tùng- Phó Công an huyện-Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án cùng các đồng chí trong Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát đang tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách
Sau khi nghe Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải báo cáo công tác Thi hành án hình sự theo Kế hoạch Kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan.
Kết quả cho thấy: công tác thi hành án hình sự được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự; có sự phối hợp thực hiện của các cơ quan liên quan; đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các xã, thị trấn.
Tuy nhiên Cơ quan thi hành án hình sự  Công an huyện Duyên Hải vẫn còn hạn chế là cập nhật chưa đầy đủ khi chuyển giao hồ sơ thi hành án hình sự.
Đồng chí Lê Nhật Tùng đã chân thành tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi-VKS huyện Duyên Hải