Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ban lãnh đạo Viện

Ban Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Trà Vinh

Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đương nhiệm.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng
Viện trưởng

Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Phó Viện trưởng

Đ/c Huỳnh Văn Đặng
Phó Viện trưởng

Đ/c Trần Thị Huyền Trân
Phó Viện trưởng