Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Ban lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện tỉnh

Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đương nhiệm.

Đ/c Phan Hoàng Hải - Viện trưởng

Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Phó Viện trưởng

Đ/c Trần Thị Huyền Trân
Phó Viện trưởng

Đ/c Huỳnh Văn Đặng
Phó Viện trưởng