Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh hiện nay