Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

QĐ 07 – Bằng khen 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

QĐ 08 – Tập thể xuất sắc

QĐ 10 – Tập thể xuất sắc 02 năm liên tục

QĐ 11 – Cờ dẫn đầu khối

QĐ 12 – Cờ thi đua ngành

QĐ 16 – CSTĐ cơ sở 02 năm liên tục

QĐ 17 – HTXSNV 02 năm liên tục