Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Tài liệu hướng dẫn sơ đồ hoá nội dung vụ án hình sự: Bấm để xem