Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 28/6/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã ký ban hành Quy chế phối hợp công tác quy định chi tiết mối quan hệ phối hợp dựa trên cơ sở phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng mối quan hệ phối hợp, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị; bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên Công đoàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua Dự thảo nội dung Quy chế được xây dựng gồm 03 Chương, 14 Điều, quy định việc phối hợp giữa Viện trưởng VKSND tỉnh và BCH Công đoàn cơ sở. Nội dung của Quy chế quy định những việc phải công khai, triển khai; những việc đoàn viên được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Đoàn viên Công đoàn thông qua các quy định về nâng lương, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, tổ chức hoạt động các phong trào; quy định về chế độ thông tin, chế độ làm việc và đảm bảo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

ký ban hành Quy chế phối hợp

Quy chế xây dựng trên cơ sở Quy chế 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện dân chủ cơ sở. Tại đơn vị, BCH Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai các quy định của Pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan đã khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn cơ sở, góp phần quan trọng cho cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh việc ký kết Quy chế là cơ sở để Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở phối hợp hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi, chủ động  trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công chức, người lao động của đơn vị.

Quy chế này thay thế Quy chế số 33 ngày 09/11/2017 về mối quan hệ phối hợp giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan./.

Tác giả bài viết: Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng 9