Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Sau khi Liên ngành Trung uơng ban hành Thông tư 06 quy định về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã chủ động cùng các ngành hữu quan đề ra Quy chế để phối hợp tốt trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiện nghị khởi tố trên địa bàn huyện. Vào ngày 23 tháng 05 năm 2014, với sự có mặt của lãnh đạo các ngành gồm: Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường số 02 đã tiến Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiện nghị khởi tố”.
Quy chế phối hợp gồm có 3 chương, 20 điều đã quy định rõ về cách thức phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vị của mỗi ngành. Nội dung chủ yếu là để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo mọi hành vi tội phạm đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời không làm oan nguời vô tội, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Qua đó có sơ, tổng kết việc thực hiện.
Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành
Sau khi Quy chế được ban hành, chất lượng công tác đã có những chuyển biến tích cực, quan hệ phối hợp giữa các ngành ngày một chặt chẽ hơn. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã thụ lý việc tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm tổng số 44 tin, giải quyết 39/44 tin (đạt 88,63%), còn 05 tin (không quá hạn); không có tình trạng có tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố mà các cơ quan hữu quan không thông báo cho Viện kiểm sát. Đây cũng là kết quả bước đầu góp phần vào việc thực hiện tốt khâu đột phá mà ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã chọn cho năm 2014, kết quả ấy cũng cho thấy sự nỗ lực không ngừng vươn lên trong trong công tác của lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, tạo tiền đề cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Tác giả bài viết: Văn Tính (Chuyên viên VKSND huyện Tiểu Cần)