Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTG ngày 26/8/2014 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Đảng ủy dân chính Đảng.
Ngày 17/9/2014, BCH Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2014) và tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.
 
Quán triệt Nghị quyết TW 9 tại hội trường Viện kiểm sát tỉnh
Đã có 41 đảng viên, công chức và người lao động, đến tại hội trường Viện kiểm sát tỉnh, nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Phó bí thư Đảng ủy (báo cáo viên) triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết TW 9 và kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chỉ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời được tiếp thu một số chủ trương của BCH Trung ương trong thời gian tới. Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị; lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
Tuy việc triển khai, quán triệt chỉ diễn ra trong thời gian một ngày, nhưng những nội dung mà báo cáo viên trình bày đã được toàn thể đảng viên, công chức và người lao động tham dự tiếp thu một cách nghiêm túc, hiểu rõ được những vấn đề quan trọng, từ đó đã đạt được yêu cầu về triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng theo kế hoạch của Đảng ủy năm 2014 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Hương Thủy (Phòng TKTP và CNTT)