Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 01/8/2014 Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 07/7/2014 của Tỉnh Ủy Trà Vinh, về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử và thi hành án trên địa bàn tỉnh.
Nội dung Kế hoạch đã nêu 08 vấn đề mà toàn ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh phải thực hiện hiện trong thời gian tới. Nhất là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm, hạn chế thấp nhất việc làm oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm và các quyết định, bản án bị cấp trên cải sửa, hủy do lỗi của kiểm sát viên; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm,… Bên cạnh đó phải quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, cán bộ; từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập và nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu trở thành người cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Ban cán sự Đảng yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh và trưởng các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh, triển khai quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến tất cả cán bộ, đảng viên để thực hiện.

Tác giả bài viết: Ban biên tập