Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngay từ đầu năm 2014, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Trà Vinh luôn theo dõi và chỉ đạo sâu sát công tác kiểm sát thi hành án, phân công kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ: từ việc thụ lý, chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đến việc ban hành các quyết định về thi hành án; phân công kiểm sát viên kiểm sát 100% các phiên họp xét miễn giảm, cưỡng chế, tiêu hủy tang vật, bán đấu giá tài sản.
Đ/c Viện trưởng nghe các kiểm sát viên báo cáo trước khi thực hiện kiểm sát cưỡng chế thi hành án.
Tính đến ngày 30/9/2014, Viện KSND thành phố Trà Vinh đã kiểm sát tổng số 1.876 quyết định thi hành án, 83 quyết định hoãn, 49 quyết định trả đơn, 17 quyết định đình chỉ, 33 quyết định ủy thác, nghiên cứu hồ sơ và tham gia 33 phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án,  22 cuộc cưỡng chế … Đồng thời, từ ngày 21/8/2014 đến ngày 06/9/2014 Viện KSND thành phố Trà Vinh vào kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp. Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm của Chi cục Thi hành án thành phố Trà Vinh trong việc tổ chức thi hành án, Viện kiểm sát đã ban hành Kết luận, kiến nghị vi phạm và yêu cầu khắc phục. Đồng chí Đặng Văn Hưởng – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án thành phố đã tiếp thu các ý kiến trong Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới.
Khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự nhìn chung cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chất lượng công tác ngày một nâng lên, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 của đơn vị./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Vẹn (Viện KSND thành phố Trà Vinh)