Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 22 tháng 4 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long phối hợp cùng với Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện Càng Long tiến hành tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân tại thị trấn Càng Long.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền
Thành phần của Đoàn tuyên truyền gồm đồng chí Châu Văn Kim và các đồng chí là lãnh đạo các ngành pháp luật của huyện.

Có trên 100 người dân tham dự và chú ý lắng nghe Đoàn phổ biến về nội  dung các đạo luật như  Hiến pháp năm 2013; Luật dân sự Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân gia đình; Luật đất đai và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm…Đây là việc làm nằm trong chương trình truyên truyền phổ biến pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long.


Đồng chí Châu Văn Kim-Viện trưởng tại buổi tuyên truyền
Cuối buổi tuyên truyền, các báo cáo viên còn trả lời, giải đáp các thắc mắc của quần chúng nhân dân về những vấn đề pháp lý có tính thời sự hiện nay cho quần chúng nhân dân được rõ.


Các báo cáo viên

Tuyên truyền phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về pháp luật để cùng nhau tuân thủ pháp luật cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Tác giả bài viết: Cao Minh Dương (VKSND huyện Càng Long)