Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 23/12/2016, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Trước đó, vào các ngày từ 09-14/10/2016, Ban Chấp hành trung ương Khóa XII đã mở Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận, thông qua nhiều vấn đề và đã ban hành Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016  về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại buổi học tập, quán triệt, tất cả đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị đã được nghe đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy-Phó viện trưởng, trình bày những nội dung của Nghị quyết


Quang cảnh Hội nghị
Phần kết thúc, đồng chí lưu ý tất cả các đại biểu phải nắm được những nội dung cơ bản và cốt lõi của Nghị quyết, như: Tình hình và nguyên nhân; Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Mục tiêu và quan điểm; Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; Tổ chức thực hiện. Qua đó thấy rõ được quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lê Trai
Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả, ngay sau khi kết thúc buổi học, các đồng chí phải viết bài thu hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các Chi bộ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần xây Đảng bộ và  ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung- Phòng TK