Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 20/01/2016, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng cuối năm 2016 và học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Viện tỉnh, có sự tham dự của toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ và toàn thể công chức, người lao động, đồng chí Lê Trai-Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Trai trình bày Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Phó bí thư Đảng ủy trình bày Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đồng chí Lê Trai

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh
Tiếp theo, đồng chí Lê Trai đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng cuối năm;  Nghị quyết năm 2016 của Đảng bộ và báo cáo dự thảo Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Đại biểu biểu quyết thông qua
Nghị quyết năm 2017 đã được đại biểu dự Hội nghị bàn bạc, thảo luận, biểu quyết thông qua 100%, với 5 chỉ tiêu chủ yếu về công tác lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức,…./.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung- Phòng TK