Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long thành lập Đoàn kiểm sát trực tiếp công tác hoạt động thi hành án dân sự huyện Càng Long từ ngày 02/10/2017 đến ngày 22/11/2017.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Phạm Minh Lập –  KSV, Phạm Văn Tính – CV- thành viên đoàn. Đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Long Thắng- Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017. Trên cơ sở báo cáo, Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý các loại hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, việc phân loại điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ, việc kê biên, xét miễn giảm thi hành án…

Đ/c Huỳnh Long Thắng đọc báo cáo kết quả THADS

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình kiểm sát. Chấp hành viên cung cấp đầy đủ hồ sơ từng loại việc và giải pháp kịp thời những vấn đề chưa rõ khi Viện kiểm sát yêu cầu. Đơn vị đã thực hiện việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định của ngành. Các công tác như tống đạt quyết định về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự, miễn giảm thi hành án…cơ bản được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Văn Thương công bố kết luận kiểm sát

Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện còn một số hồ sơ có vi phạm thiếu sót như: Chậm xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014: 8 việc; Không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014: 03 việc; Chậm xác minh điều kiện thi hành án theo quy định khoản 2 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014: 02 việc; Vi phạm về xác định việc chưa có điều kiện thi hành án: 06 vụ/196 việc; Việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành, Chấp hành viên không tiến hành cưỡng chế: 01 việc; Những việc có đủ điều kiện xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án nhưng Chấp hành viên không lập hồ sơ đề nghị miễn giảm: 04 việc. Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, tồn tại của Chi cục Thi hành án dân sự là do số vụ, việc phải thi hành đều tăng qua từng năm, ý thức chấp hành pháp luật của một số người phải thi hành án còn hạn chế; Mặt khác là do công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa kịp thời, chưa sâu sát; một số Chấp hành viên chưa kiên quyết trong hoạt động giải quyết án…, cần phải chấn chỉnh khắc phục.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã ban hành kết luận, đồng thời kiến nghị yêu cầu Chi cục THA khắc phục những hạn chế nêu trên trong thời gian tới. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tiếp thu và thống nhất kết luận kiểm sát, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát huyện tăng cường hơn nữa việc kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục Thi hành án, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tổ chức thi hành án nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, giúp cơ quan thi hành án khắc phục các vi phạm, nhằm hạn chế hậu quả xảy ra.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Tính- VKSND Càng Long