Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đối với Ngành kiểm sát nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giáo dục, tu dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lời dạy của Bác Hồ với ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Ảnh: Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
Chi bộ Viện kiểm sát là Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Trà Cú với 11 đảng viên, trong những năm qua Chi bộ luôn triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành đề ra. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong các công tác kiểm sát và thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành bằng các hoạt động, nội dung như sau:

Thứ nhất, đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của đơn vị, đồng thời bám sát chặt chẽ chỉ tiêu kế hoạch của Ngành cấp trên thông qua các phương châm “đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, qua đó lồng ghép vào từng hoạt động công tác kiểm sát của đơn vị.
Thứ hai, Hồ Chí Minh từng nói về sức mạnh tập trung dân chủ “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ đơn vị luôn thực hiện đúng 05 nguyên tắc “tập trung dân chủ”,  “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, “nguyên tắc tự phê bình và phê bình” và “nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác” và  “nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng”; chú trọng nâng cao công tác xây dựng chị bộ “trong sạch, vững mạnh”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong họp giao ban của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ để khơi dậy tính sáng tạo, tập trung trí tuệ của tập thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ, qua đó nâng cao công tác xây dựng đảng “trong sạch, vững mạnh” và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo đơn vị an toàn về an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác vệ sinh cảnh quang môi trường.
Thứ ba, đối với từng cá nhân có bản đăng ký cam kết thực hiện tốt không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII và thực hiện tốt 19 Điều đảng viên không được làm theo Quy định 47-QĐ/TW khóa XI. Đồng thời, chấp hành nghiêm Chỉ thị số: 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/03/2014 của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên.
Trong công tác kiểm sát luôn nâng cao tính trung thực, trách nhiệm và khiêm tốn, theo tư tưởng Hồ Chí Minh trung thực, trách nhiệm là thành thật với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và hành động; trách nhiệm là sự tự ý thức công việc của mình, là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải lấy về mình. Nên, khi được lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ, mỗi cán bộ, kiểm sát viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nghiên cứu kiểm sát vụ việc một cách tỉ mỉ, chặt chẽ, đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng trong vụ án. Trong công việc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhưng cũng mạnh dạn tự phê bình và phê bình; hòa nhã, lắng nghe và tiếp thu ý kiến một cách cầu thị của đồng nghiệp và quẩn chúng nhân dân. Tổ chức thực hiện công việc một cách khoa học, logic, năng động, sáng tạo với ý thức kỷ luật cao.
Thứ tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và Người kết luận “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” cho nên đơn vị luôn chú trọng công tác sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý phù hợp với từng chức năng, sở trường và năng lực công tác của từng đồng chí. Trong những năm gần đây khối lượng công việc phát sinh tăng liên tục xảy ra ở tất cả các khâu công tác, do đặc thù địa phương có địa bàn rộng, dân cư đông, là vùng có điều kiện kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên tình hình tội phạm, vi phạm các tranh chấp xảy ra luôn tăng, do đó đòi hỏi đơn vị phải sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý theo biên chế ngành cấp trên giao, có sự linh hoạt chuyển đổi giữa các khâu công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chấp hành nghiêm việc cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia học tập về trình độ lý luận chính trị, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thứ năm, ngay từ ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Người đã căn dặn thế hệ trẻ: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đời ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Vì vậy, chi bộ đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Chi đoàn) hoạt động hiệu quả, thiết thực; nêu cao tính dân chủ ở cơ sở. Phát huy tính năng động, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo được khí thế sôi nổi trong việc thực hiện các phong trào của Ngành và các tổ chức đoàn thể phát động, tổ chức, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Thứ sáu, tuyên truyền là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vị trí hết sức quan trọng, do vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích của tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”; thấm nhuần tư tưởng của Bác và thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch của Ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức như: Trong các phiên tòa xét xử, qua tin bài trên trang tin điện tử của Ngành, qua tham gia công tác xã hội của Chi bộ, đoàn thể, nhất là qua phiên tòa xét xử lưu động, từ đó giúp nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của người dân, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.
Thứ bảy, theo Bác, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức, phải báo cáo, phải chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng đắn, sáng tạo. Vận dụng tư tưởng của Bác về nội dung này, đơn vị chủ động tham mưu đề xuất và xin ý kiến lãnh đạo cấp trên, chỉ đạo của cấp ủy và chấp hành một cách nghiêm chỉnh, thống nhất; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa tỉnh và huyện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan tư pháp, cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đảm bảo giải quyết vụ việc một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nhằm cùng nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Ảnh: Đ/c Lê Thanh Tú – Kiểm sát viên tham gia xét xử lưu động vụ án hình sự

Ảnh: Đ/c Kim Sum tham gia xây dựng “Nhà nhân ái” tại xã Kim Sơn
Tóm lại, qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào công tác kiểm sát tại đơn vị đã được nhiều kết quả nổi bật, tạo được không khí thi đua sôi nổi, tích cực và đi vào thực chất. Trong 05 năm qua (từ năm 2014 đến nay), chi bộ đơn vị luôn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, đoàn thể “trong sạch vững mạnh”; đơn vị được Ngành cấp trên và địa phương tặng nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” các năm 2014, 2015 và 2017, riêng năm 2016 là tập thể lao động xuất sắc. Đối với cá nhân cũng được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

Tác giả bài viết: Kim Sum – Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Cú