Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 18/4/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh về việc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vào ngày 07/6/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ VKSND huyện Tiểu Cần.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: đồng chí Kiên Văn Dung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng các thành viên khác thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VKSND tỉnh và Công an tỉnh Trà Vinh. Tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng VKSND huyện Tiểu Cần cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo và công chức phụ trách hồ sơ thuộc VKSND huyện Tiểu Cần.

Đ/c Kiên Văn Dung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tiến hành thông qua Quyết định kiểm tra, giới thiệu thành phần và thống nhất về phương pháp, trình tự đi vào kiểm tra. Sau đó đồng chí Trần Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng đơn vị trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023.

Nhìn chung, Chi ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo đơn vị có quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09-CT/TU, triển khai tương đối đầy đủ các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được 10 cuộc; hằng năm đều có xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của đơn vị như công khai dự toán kinh phí 09 cuộc, công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán được 04 cuộc; công khai việc kê khai tài sản, thu nhập được 02 cuộc đối với 09/09 công chức thuộc diện phải kê khai; công khai các chính sách liên quan đến quyền lợi công chức, người lao động như nâng lương, xét khen thưởng, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức được 11 cuộc. Có xây dựng 03 quy chế về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng kinh phí, tài sản công. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương cho công chức, người lao động qua tài khoản ngân hàng đạt 100%. Hằng năm có đi vào kiểm tra 01 đảng viên, giám sát 01 đảng viên, kết quả không có đảng viên, công chức nào trong đơn vị có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; không có đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân đối với công chức tại đơn vị. Trong thời gian qua, không phát sinh tin báo, tố giác tội phạm và không có khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu

Sau khi nghe báo cáo, giải trình bổ sung của đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị và đi đến kết luận. Về ưu điểm, đơn vị có triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TU; có xây dựng kế hoạch thực hiện và bổ sung vào Quy chế làm việc của chi bộ về việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU và các văn bản liên quan; thực hiện tốt các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị và không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; thực hiện tốt chức năng của Ngành trong kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình cụ thể hóa Chỉ thị 09-CT/TU, đưa nội dung Chỉ thị vào Nghị quyết của Chi bộ để lãnh đạo thực hiện hiệu quả hơn và đề nghị đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu tiếp thu

Đồng chí Trần Thanh Sơn, đại diện cho Chi ủy và Ban lãnh đạo đơn vị chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra và sẽ tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo hiệu quả hơn để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của đơn vị.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần