Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, nhằm đảm bảo công tác thi hành án treo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vào ngày 15/8/2014 đồng chí Phạm Thanh Lân- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cùng các đồng chí trong đoàn, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo tại UBND 02 xã: Lương Hòa và Lương Hòa A.
Qua kết quả kiểm sát trực tiếp cho thấy: từ khi Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành (ngày 01/ 7/ 2011), Ủy ban nhân dân các xã có quan tâm hơn đến công tác thi hành án treo, đã chỉ đạo Công an xã lập hồ sơ quản lý, giám sát theo quy định tại các điều 62, 63, 64 và 65 Luật Thi hành án hình sự. Các đơn vị thi hành án của UBND 02 xã: Lương Hòa và Lương Hòa A đều quan tâm hơn đến công tác quản lý, lập đầy đủ hồ sơ và giám sát người chấp hành án tại địa phương theo Điều 63 của luật THAHS.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành kiểm sát án treo tại xã Lương Hòa A
Hầu hết người phải chấp hành án đều chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật thi hành án hình sự, hàng quý đều làm bản tự kiểm điểm về việc rèn luyện chấp hành cchủ trương của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước ở địa phương. Người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục có nhận xét, đánh giá người chấp hành án theo đúng trình tự quy định tại Điều 64 Luật thi hành án hình sự. Không có ai vi phạm hay phạm tội trong thời gian chấp hành án.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành kiểm sát án treo tại xã Lương Hòa
Về hạn chế đó là trong sổ thụ lý còn ghi sai về nơi chấp hành án. Qua đó, đoàn kiểm sát đã góp ý, nhắc nhở và được lãnh đạo UBND 02 xã tiếp thu ý kiến và hứa khắc phục để làm tốt hơn trong thời gian tới.
Thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án hình sự trong lĩnh vực án treo và cải tạo không giam giữ không những đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục để người phải chấp hành án tự giác cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ tái phạm mà còn đảm bảo cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Chính vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành luôn đặc biệt quan tâm chú trọng và ngày càng hoàn thiện trong công tác, vươn lên đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ của ngành kiểm sát mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm (VKSND huyện Châu Thành)