Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, ngày 22/10/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Kè.
Đoàn Kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp trong thời điểm từ 01/12/2013 đến 30/9/2014.

Kiểm sát trực tiếp tại cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè
Kết quả kiểm sát đã cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp như: lập hồ sơ đầy đủ, có mở sổ theo dõi, giải quyết đơn đúng thẩm quyền, kịp thời chuyển đơn đến các bộ phận có liên quan. Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế thiếu sót cần khắc phục như: việc phân loại xử lý đơn, trình tự, thủ tục, giải quyết đơn còn chậm,…

Những hạn chế, thiếu sót nêu trên đã được Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè tiếp thu. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã ban hành Kết luận theo luật định.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)