Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự cùng cấp và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh tiến hành kiểm sát công tác quản lý, giáo dục án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế tại 06 đơn vị xã, phường gồm: Ủy ban nhân dân Phường 5, 6, 7, 8, 9 và xã Long Đức.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Đ/c Nguyễn Văn Tài – Phó Viện trưởng VKSND thành phố (Trưởng đoàn), đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Kiểm sát viên. Cùng tham gia với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tươi – Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh; đồng chí Võ Văn Triệu – cán bộ chuyên trách Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Trà Vinh.

Tiếp đoàn kiểm sát có Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an và công chức Tư pháp của các xã, phường.

Đ/c Nguyễn Văn Tài công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát tại Ủy ban nhân dân Phường 7
Đoàn đã kiểm sát tổng số 62 người được hưởng  án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế. Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định, như:  Phường 5, 6, 7 và xã Long Đức đã thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 về sổ thụ lý, cập nhật sổ thụ lý đầy đủ, đúng cột mục quy định; Hồ sơ gồm có bản án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án, cam kết của người được hưởng án treo, quyết định phân công người giám sát giáo dục, ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo có nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục,…
Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế như: Ủy ban nhân dân phường 8, 9 chưa ra quyết định phân công người giám sát kịp thời, việc nhận xét kết quả cải tạo chưa đúng theo quy định về thời gian của Luật thi hành án hình sự.
Đ/c Nguyễn Văn Tài kết luận về công tác kiểm sát tại Ủy ban nhân dân Phường 5
Đối với những hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo cải tạo không giam giữ, quản chế tại Ủy ban nhân dân Phường 8, 9, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh yêu cầu 02 đơn vị sớm khắc phục để việc thi hành án được tốt hơn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy những mặt ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quang Hậu – VKS TP Trà Vinh