Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 26/4/2019 Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh tham gia kiểm sát việc kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.
Căn cứ vào bản án số: 02/2018/HSST ngày 06, 07/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 34/QĐ-CTHA ngày 23/11/2018 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Qua kiểm sát phân loại thi hành án, xét hồ sơ thi hành án có điều kiện thi hành đối với người phải thi hành án ông Nguyễn Minh Tân là có điều kiện thi hành và tự nguyện giao tài sản cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh kê biên, phát mãi để thi hành án.

Ông Nguyễn Văn Đoàn Kiểm sát viên trung cấp phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện việc kiểm sát kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là Nguyễn Minh Tân, tài sản kê biên, xử lý gồm:
Thửa đất số: 46; tờ bản đồ số 26; diện tích: 60,7m2; tài sản gắn liền với đất là nhà cấp 4 có diện tích xây dựng: 56,5 m2; tọa lạc ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Cuộc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án do Chấp hành viên Huỳnh Công Thành phụ trách và diễn ra đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn – Phòng 11