Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vào các ngày 08, 09 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã: Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đôn Châu, Long Khánh và Long Vĩnh huyện Duyên Hải.
Thành phần Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm đồng chí Lý Phước Bền, chức vụ: Phó Viện trưởng-Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi- Kiểm sát viên và đồng chí Dương Thanh Xuân- Phó Đội trưởng đội thi hành hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Duyên Hải. Tiếp đoàn kiểm sát gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Công an cấp xã.

Kiểm sát án treo tại xã Ngũ Lạc

Qua kiểm sát các hồ sơ án treo giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục thấy rằng: Sổ sách quản lý án treo ghi đầy đủ cột mục, rõ ràng, hồ sơ án treo cập nhật đầy đủ tài liệu, giấy tờ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Khi nhận được hồ sơ án treo, Ủy ban nhân dân cấp xã có ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục. Hàng quý, người chấp hành án treo có bản tự nhận xét trong quá trình chấp hành án, có nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đúng quy định được Tòa án chấp nhận. Trong thời gian chấp hành thời gian thử thách các án treo điều nhận thức được sai lầm, ăn năn hối cải, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân ở địa phương nơi cư trú.
Kết thúc cuộc kiểm tra đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản và dự thảo kết luận cuộc kiểm sát.

Kiểm sát án treo tại xã Long Vĩnh

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được kiểm sát trực tiếp, tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục làm tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải