Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2019, trong hai ngày 21/5 và 22/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã thành lập Đoàn kiểm sát và tiến hành làm việc với 08 UBND cấp xã về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ trên địa bàn các xã.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường, chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang làm trưởng đoàn, cùng với các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên tham gia kiểm sát.

Đoàn kiểm sát làm việc với UBND xã Kim Hòa

Đoàn kiểm sát làm việc với UBND xã Long Sơn

Đoàn đã tiến hành kiểm sát 08/ 13 xã có người đang chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ với 14 bị án, đạt 61,5% (vượt chỉ tiêu 11,5%). Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy UBND các xã có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ trong công tác này, một số xã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, vận động bị án thực hiện các nghĩa vụ dân sự, án phí. Mặt khác, UBND các xã còn tạo điều kiện thuận lợi để các bị án tham gia lao động sản xuất góp phần ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, từ đó không có trường hợp nào vi phạm nghĩa vụ hay phạm tội mới.
Bên cạnh đó, UBND xã Thạnh Hòa Sơn và Trường Thọ chưa làm tốt công tác lập hồ sơ, sổ sách để quản lý, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ. Đồng chí Võ Thanh Tường yêu cầu hai UBND xã cần nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự, đồng thời khắc phục nhanh các hạn chế, thiếu sót và báo cáo kết quả khắc phục cho Viện kiểm sát theo đúng quy định.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang