Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 ngày 11/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng – trưởng đoàn; đồng chí Trương Thanh Hà – Kiểm sát viên – Thành viên.
Về phía cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Dương Công Định – Đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thị xã Duyên Hải; đồng chí Huỳnh Quốc Sự – Đội phó; và một số cán bộ trong đội thi hành án hình sự.

Đ/c Dương Tấn Kiệp thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát
        Tại buổi làm việc đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng thông qua Quyết định số:01/QĐ-VKS, Kế hoạch số:02/KH-VKS ngày 19/8/2019 về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 04/9/2018 đến ngày 04/09/2019.

Sau khi nghe đồng chí Dương Công Định đại diện cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác thi hành án hình sự từ 04/9/2018 – 04/9/2019 cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục phạm nhân chấp hành án tại đơn vị nhận thấy: trong thời gian kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự đã tiếp nhận, quản lý 21phạm nhân, đang chờ chuyển chấp hành án 21 người; phạm nhân đang chấp hành án có 05 người, đã giải quyết 03 người, trong đó có 01 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án còn lại và trả tự do, 02 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về án treo đã xét rút ngắn thời gian thử thách 06 người, hiện còn đang chấp hành là 15 người, trong kỳ có 01 trường hợp phạm tội mới trong thời gian thử thách; không có trường hợp cải tạo không giam giữ.

Đ/c Dương Công Định báo cáo phục vụ cho đoàn kiểm sát
Đ/c Trương Thanh Hà kiểm tra hồ sơ
Nhìn chung Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, tuân thủ đúng quy định pháp luật thi hành án lập đầy đủ hồ sơ thi hành án, mở đầy đủ các loại sổ sách và ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ nội dung đối với từng người chấp hành án. Các trường hợp thi hành án treo được Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải chuyển giao hồ sơ cho UBND cấp xã để quản lý, giám sát và giáo dục đúng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự.
Tuy nhiên qua quá trình kiểm sát đoàn kiểm sát phát hiện một số thiếu sót như sau: chưa thường xuyên thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra đối với UBND cấp xã về việc quản lý, giám sát người chấp hành án treo dẫn đến có 01 trường hợp người chấp hành án phạm tội mới trong thời gian thử thách. Hồ sơ về án treo có 11 hồ sơ còn thiếu báo cáo thống kê của UBND cấp xã về kết quả chấp hành án của người chấp hành án theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Quang cảnh cuộc kiểm sát
           Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộghi nhận những thành tích đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải có biện pháp khắc phục.
Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự đồng chí Dương Công Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.
Trên đây là bản tin trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải của Viện kiểm sát nhân thị xã Duyên Hải./.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải