Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 11/02/2020, Đảng ủy cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh đã thông qua toàn văn chuyên đề. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; (2) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
Báo cáo viên đã phân tích, làm rõ nội dung chuyên đề, trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc đối với công tác xây dựng Đảng. Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020
Sau hội nghị tất cả đảng viên, công chức và người lao động tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15