Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các xã số 140, 144/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 141, 145/KH-VKS ngày 15/5/2020 của VKSND huyện Càng Long đối với Ủy ban nhân dân xã An Trường A, Ủy ban nhân dân xã Đại Phước. VKSND huyện Càng Long đã quyết định thành lập Đoàn kiểm sát trực tiếp công tác hoạt động thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã An Trường A, Ủy ban nhân dân xã Đại Phước từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/05/2020.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhanh –  Kiểm sát viên, Phan Thanh Toản – Chuyên viên- thành viên đoàn. Đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Em – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Trường A báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020. Trên cơ sở báo cáo, Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, công tác quản lý, giám sát giáo dục, việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật, tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan và những thuận lợi, khó khăn.

Đ/c Nguyễn Văn Em thông qua báo cáo kết  quả công tác thi hành án hình sự

Đoàn đã nghe đồng chí Trần Vũ Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Phước báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020. Trên cơ sở báo cáo, Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, công tác quản lý, giám sát giáo dục, việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật, tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan và những thuận lợi, khó khăn.

Đ/c Trần Vũ Phong báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Ủy ban nhân dân xã An Trường A, Ủy ban nhân dân xã Đại Phước đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình kiểm sát. Ủy ban nhân dân xã cung cấp đầy đủ hồ sơ, công tác quản lý, giám sát, giáo dục, việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật và giải pháp kịp thời những vấn đề chưa rõ khi Viện kiểm sát yêu cầu. Đơn vị đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, công tác quản lý giám sát, giáo dục, sử dụng sổ sách đảm bảo đầy đủ, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Các công tác như tiếp nhận hồ sơ của người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cá nhân được phân công theo dõi, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn đã phối hợp tích cực với các ngành, đoàn thể ở địa phương định kì tiếp xúc gặp gỡ, giáo dục họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cơ bản được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định.
Tuy nhiên công tác quản lý hồ sơ từ người quản lý hồ sơ mới của các đơn vị còn thiếu xót, đoàn cũng yêu cầu các đơn vị khắc phục thiếu xót.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã.

Tác giả bài viết: Phan Thanh Toản

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long