Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 12/KL-LĐLĐ ngày 01/10/2021 của Liên đoàn lao động huyện Càng Long về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ngày 24/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng, đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Chủ tịch công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo: kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị của năm trước và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; báo cáo đánh giá, tổng kết kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch công tác; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và kế hoạch công tác năm 2021, bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023; báo cáo tổng kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Viện trưởng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan và của Công đoàn năm 2022; Quy chế làm việc của cơ quan;

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã  biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức.

Đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng thông qua nghị quyết

Kết luận hội nghị đồng chí Phan Văn Quân đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn, Viện KSND huyện Càng Long.