Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện theo Quyết định số: 382/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 383/KH-VKS ngày 18/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh, từ ngày 26/10/2022 đến ngày 07/11/2022, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 tại 09 đơn vị VKSND các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra tại VKSND huyện Trà Cú

Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra tại VKSND huyện Tiểu Cần

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Lãnh đạo Viện VKSND tỉnh Trà Vinh (Trưởng đoàn) cùng các thành viên là các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi kiểm tra nhận thấy Lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 05/01/2022 của VKSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2022 về các mặt công tác năm 2022

Các đơn vị VKSND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo đúng quy trình, kịp thời và có chất lượng. Kế hoạch đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phù hợp với đặc thù của đơn vị và yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; mỗi lĩnh vực công tác kiểm sát đều đề ra chỉ tiêu, thời gian và biện pháp thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để xảy ra trong năm.

Công tác xây dựng Ngành, lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm theo dõi để quản lý, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của cơ quan; các công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thông tin báo cáo, thống kê, lưu trữ,….được thực hiện tốt, đảm bảo chỉ tiêu và yêu cầu của cấp trên.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra  ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị VKSND các huyện, thị xã, thành phố trong năm công tác 2022 để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đồng thời, cũng đề nghị đơn vị cũng phải lưu ý khắc phục một số hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu; tăng cường thỉnh thị và trao đổi, đề xuất với VKSND tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong những năm công tác tiếp theo.

Cũng trong dịp này VKSND tỉnh Trà Vinh cũng thông qua Quyết định khen thưởng đột xuất cho đồng chí Diệp Minh Quân –  Kiểm sát viên, VKSND huyện Trà Cú vì đã có thành tích trong Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2, năm 2022 do Ban Chỉ đạo thức hiện Nghị quyết 35 trung ương tổ chức. Đây vừa là động lực cho đồng chí cống hiến hơn nữa trong thời gian tới, vừa khích lệ tinh thần các đồng chí khác phấn đấu đạt được những thành tích tương tự khi tham gia các phong trào.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng trao tặng giấy khen cho đồng chí Diệp Minh Quân

Tác giả: Hiệp Hùng, Văn Thắng, Thế Hiển

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú, Tiểu Cần