Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý theo Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Ngày 10/11/2022 Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt để lấy ý kiến về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự (Phòng 1) đối với đồng chí Phạm Văn Luyến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban cán sự đảng,

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị; đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm của Ban cán sự đảng, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể Ban cán sự đảng đã thảo luận và đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng. Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nêu rõ yêu cầu về công tác cán bộ của đơn vị; đưa ra điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông qua lý lịch, quá trình công tác, nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, chiều hướng triển vọng và phát triển của nhân sự bổ nhiệm.

 

Đồng chí Phạm Văn Luyến thông qua Chương trình hành động

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín; kết quả kiểm phiếu sẽ được tổng hợp, báo cáo với Ban cán sự đảng. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, làm cơ sở để bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành kiểm sát.

Tác giả: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15