Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh chính thức hoạt động vào ngày 16 tháng 7 năm 2014.
Sau một thời gian thiết kế và chạy thử nghiệm, vào ngày 16/7/2014, Trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã đi vào hoạt động. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc VKS tỉnh, các VKS cấp huyện và đề nghị về việc viết tin bài cho Trang thông tin điện tử. Song đó cũng đã ban hành các Quyết định của Viện trưởng VKS tỉnh về việc thành lập Ban biên tập; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử. Để rõ hơn chi tiết đề nghị vào phần Thư viện Donwload, mục Thống kê & công nghệ thông tin để tải về các văn bản có liên quan.

Tác giả bài viết: Phòng TKTP và CNTT