Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 30/01/2015, tại hội trường Viện kiểm sát tỉnh, Ban lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị CB-CC năm 2015.
Thực hiện Công văn số 55/CĐVV ngày 26/11/2012 về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC của Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh, cơ quan và công đoàn VKS tỉnh đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2015.
Tại Hội nghị, có 43 công chức và người lao động đã được nghe báo kết quả hoạt động công tác Kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2015; nghe công khai tài chính của chính quyền và công đoàn năm 2014.


Quang cảnh hội nghị

Tất cả công chức và người lao động đều thống nhất với các báo cáo trên.
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; Đồng chí Huỳnh Văn Xoài trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 trong toàn đơn vị.


Đại biểu phát biểu ý kiến
Tiếp đó đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, thay mặt Đoàn chủ tịch, tiếp thu các ý kiến đóng góp và phát động phong trào thi đua trong đơn vị.

Đồng chí Phan Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu sau:
1- 100% Công chức và người lao động trong đơn vị chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2- Tất cả các phòng điều hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. 100% công chức và người lao động đăng ký thi đua ngay từ đầu năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của chính quyền và Công đoàn.
– Phấn đấu 100% công chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, và trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 2/9 phòng đạt tổ Lao động xuất sắc, 2/9 phòng nhận lá cơ đầu của ngành và 100% đạt tổ công đoàn xuất sắc,  Đoàn viên Công đoàn xuất sắc.
Không có đồng chí nào vi phạm phải đến mức xử lý bằng  hình thức kỷ luật.
3- Tích cực tham gia công tác quản lý cơ quan, chấp hành tốt nội qui cơ quan, qui chế nghiệp vụ của ngành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa BCH Công đoàn và Lãnh đạo Viện.
4-  Phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu cơ quan văn minh, 100% gia đình công chức và người lao động đạt gia đình văn hoá.
5- Phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, và đơn vị Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh đạt danh hiệu cờ thi đua ngành năm 2015.


Biểu quyết thông qua chỉ tiêu

Hội nghị đã kết thúc với niềm tin tưởng mới của công chức và người lao động cơ quan VKS tỉnh Trà Vinh vào sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, của Ban chấp hành Công đoàn, tạo thêm động lực trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.

Tác giả bài viết: Hương Thủy