Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng, thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự tôn dân tộc. Đó cũng là niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam đối với Tổ quốc; nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ điều này, vào sáng ngày thứ hai hàng tuần, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tập thể.
Thực hiện Công văn số: 573-CV/ĐUK ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Tỉnh uỷ Trà Vinh “Về việc chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần”. Đúng 7 giờ, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh lễ chào cờ được diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Tại buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, lãnh đạo cơ quan nhận xét về việc chấp hành nội quy và chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên, công chức tuần qua; định hướng một số nội dung trọng tâm tuần tới.
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn xác định việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cải cách tư pháp. Việc định kỳ tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng chính trị dưới cờ đã mang lại hiệu quả cho công tác bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất người cán bộ trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Cẩm Tú – Phòng 10