Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 và Công văn số 1375/VKSTC- V15 ngày 08/4/2019 của VKSND tối cao về việc rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016- 2021 và quy hoạch giai đoạn 2021- 2026, ngày 19/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021- 2026.
Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Chủ tịch công đoàn, Chi hội trưởng chi hội Luật gia và Bí thư Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.


Đồng chí Phan Hoàng Hải- Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải thay mặt Ban cán sự đảng quán triệt với hội nghị về mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cán bộ quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026. Các đồng chí được giới thiệu đưa ra để Hội nghị lấy phiếu đều có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh họp, thống nhất giới thiệu.
Sau khi nghe đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thông qua danh sách cán bộ quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2021- 2026 và phổ biến cách thức lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất danh sách nhân sự và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.


Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021- 2026 được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định của Đảng và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15