Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 23/10/2020 của Huyện ủy Cầu Kè về “kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020”.

Ngày 30/11/2020, Tổ kiểm tra số 1 gồm 05 đồng chí do Đồng chí Phạm Hoàng Nhủ – Thường vụ Huyện ủy –  Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra trong thời gian 01 ngày, với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Trước khi thực hiện kiểm tra, Đồng chí Phạm Hoàng Nhủ – Tổ trưởng công bố Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 23/10/2020 của Huyện ủy Cầu Kè và thông báo về nội dung, cách thức kiểm tra đối với Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè

Đ/c Võ Hoàng Dũng trình bày Báo cáo của Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè

Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ năm 2020. Trong đó, đã nêu rõ kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các tiêu chí và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra và trên cơ sở kết quả đạt được, tập thể chi bộ thống nhất tự chấm điểm đạt 100/100 điểm – Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Kết luận nội dung kiểm tra, Đồng chí Phạm Hoàng Nhủ – Tổ trưởng đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong công tác tổ chức sinh hoạt; kiểm tra, giám sát; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè; trong quá trình thực hiện đã chấp hành tốt, không để xảy ra vi phạm thiết sót. Tuy nhiên, trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ còn một số yếu kém như: phiếu đánh giá chất lượng đảng viên chưa tổng hợp phần đảng viên tự đánh giá, một số bản kiểm điểm đảng viên chưa chỉ ra hạn chế ở kỳ kiểm điểm trước, chưa tự nhận hạn chế (tự nhận không có hạn chế, yếu kém); trong công tác cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm: đơn vị chưa triển khai Kế luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Kết quả Tổ kiểm tra chấm điểm 98/100 điểm, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Hoàng Nhủ phát biểu kết luận

Thay mặt chi bộ Viện kiểm sát, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến đóng góp của Tổ kiểm tra.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè