Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Hội nghị đảng viên hằng năm. Sáng ngày 17/01/2023 Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022 Đảng ủy VKSND tỉnh đánh giá đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để xây dựng cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu Đảng ủy và các chi bộ được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Đảng ủy cơ sở đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu theo quy định 4842, quy định 4495 và quy định 724 của Tỉnh ủy Trà Vinh và Quy định số 324-QĐ/ĐUK, ngày 11/6/2019 của Đảng ủy Khối. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề, báo cáo nhanh kết quả hội nghị được tổ chức kịp thời, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên đạt 100% so với chỉ tiêu đã đề ra. Với những cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy VKSND tỉnh đã được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2022; Đảng bộ có 01/04 Chi bộ trực thuộc được công nhận là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 10/50 đảng viên được công nhận là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hội nghị tiến hành thảo luận các đại biểu dự Hội nghị đồng tình, nhất trí cao với nội dung của báo cáo kết quả hoạt động công tác xây dựng Đảng năm 2022, đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023 và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2022 của Đảng bộ Viện KSND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị đảng viên

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh năm 2023, Đảng ủy tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của ngành.

Tác giả: Thanh Lan – Hiệp Hùng

Nguồn tin: Phòng 15 – Văn phòng tổng hợp