Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-VKS ngày 15/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, ngày 03/7/2023, đơn vị đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trên. Đây là hoạt động nhằm đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng các nhân trong ban lãnh đạo Viện theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh (chủ trì) cùng các thành viên khác Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện; các Trưởng Phòng trực thuộc VKSND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở; Bí thư Chi đoàn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm căn cứ Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ ngày 24/5/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp) và tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của Ban cán sự đảng, Đảng ủy cơ sở, Lãnh đạo VKSND tỉnh, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đề nghị người ghi phiếu nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, thận trọng, trung thực, công tâm về người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi cho các đại biểu hội nghị nghiên cứu. Sau đó, chủ trì hội nghị đề nghị các đại biểu đóng góp, bổ sung ý kiến đối với các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm về những ưu điểm, hạn chế của cá nhân từng đồng chí lãnh đạo Viện trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành thời gian qua, để được giải trình, làm rõ trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Tiếp theo, Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu và triển khai cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu. Phiếu có 3 mức độ tín nhiệm: Cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Với sự chân thành, công tâm, khách quan, các đại biểu ghi phiếu tín nhiệm đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban lãnh đạo VKSND tỉnh trong thời gian qua. Các đồng chí đều thể hiện năng lực công tác và uy tín chính trị tương xứng với trách nhiệm, quyền hạn được giao; đưa ra những chủ trương đúng đắn, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó tại địa phương. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, các đại biểu đều thể hiện mức độ tín nhiệm cao đối với thành viên Ban lãnh đạo VKSND tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh Hận (đứng) – Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu

thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, thể hiện trách nhiệm của cả người ghi phiếu và người được lấy phiếu trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình của đảng viên, tổ chức đảng, là cơ sở để các thành viên Ban lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian tới./.

Tác giả: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15