Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Viện kiểm sát ND tối cao, về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 là: “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương”, Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh không ngừng kiện toàn tổ chức, bộ máy ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, nâng cao về số lượng và chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác của ngành trong giai đoạn mới.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh hiện tại có 10 đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh, 08 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tổng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh thực hiện được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân bổ là 155 người, 27 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/CP.
Trong 6 tháng đầu năm 2014 Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh đã tuyển dụng 12 công chức, tiếp tục ký hợp đồng lao động theo NĐ 68/CP đối với 07 người, ký kết lần đầu đối với 08 người vào làm nhân viên tạp vụ của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố; nâng số lượng biên chế đã thực hiện là 148/155, và 23/27 hợp đồng lao động theo NĐ 68/CP.
Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức Viện kiểm sát hai cấp, ngay từ đầu năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà vinh đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chọn cử cán bộ, kiểm sát viên dự học các lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính là 04 đồng chí, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khiếu tố 07 đồng chí, lớp bồi dưỡng kế toán trưởng 06 đồng chí, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT và KSĐT, KSXXST tội phạm giết người và cố ý gây thương tích 07 đồng chí, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính 03 đồng chí, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 03 đồng chí.
Thực hiện Công văn số 02/VKSTC-TCCB ngày 02/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quy trình, hồ sơ tuyển chọn, bổ nhiệm, miễm nhiệm và cách chức kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp 04 đồng chí, bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng huyện 01 đồng chí, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp 08 đồng chí.
Thực hiện quy chế phân cấp quản lý cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 02 đồng chí, Phó phòng 01 đồng chí, Kế toán trưởng của Viện kiểm sát huyện 01 đồng chí, điều chỉnh phụ cấp phụ trách kế toán huyện 05 đồng chí, bố trí phụ trách kế toán huyện 02 đồng chí và quyết định cho thôi hưởng phụ cấp phụ trách kế toán 01 đồng chí. Đảm bảo kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh kịp thời và đúng quy định.
Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC-V9 ngày 21/3/2013 của Viện kiểm sát ND tối cao, về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTU ngày 04/02/2013 của ban tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2016-2020 và những năm tiếp theo. Năm 2014 đơn vị đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Viện trưởng, Phó viện trưởng huyện, Trưởng phòng, phó phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Kết quả có 07 đồng chí được lựa chọn bổ sung đưa vào danh sách quy hoạch các chức danh trên.
Nhằm xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý; đặc biệt là Chỉ thị 05/CT-VKSTC-VTr ngày 21/3/2014 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012; Công văn 288-CV/TU ngày 23/10/2012 của tỉnh ủy Trà Vinh về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, chấn chỉnh việc phát ngôn và giờ giấc hành chính, nhằm nâng cao việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ công chức về ý thức chấp hành pháp luật, quy chế, quy định của ngành trong công tác kể cả trong sinh hoạt.
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc rèn luyện lời dạy của Người đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân và tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tác giả bài viết: Hương Thủy

Nguồn tin: Báo cáo công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2014