Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Phòng Thống kê tội phạm & Công nghệ thông tin biên chế hiện có là 3 đồng chí: 1 Kiểm sát viên – Trưởng phòng, 1 Kiểm tra viên và 1 Kỹ sư tin học với nhiệm vụ là Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Đầu tháng 3 năm 2014, Phòng được lãnh đạo giao thêm nhiệm vụ: tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.
Thực hiện Chương trình số 06/Ctr-VKS-TKTP ngày 11 tháng 3 năm 2014 về công tác thống kê, công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền năm 2014, trong 6 tháng đầu năm, Phòng TKTP & CNTT đã hướng dẫn các Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện phần mềm thống kê mới ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 4 tháng 10 năm 2013 của Viện KSND tối cao; ban hành 2 hướng dẫn rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thống kê đối với Viện kiểm sát cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện tỉnh; hoàn thành việc thực hiện tổng hợp số liệu thống kê hàng tháng, 6 tháng; cung cấp số liệu cho Văn phòng tổng hợp và các Phòng nghiệp vụ xây dựng các loại báo cáo.
Trong công tác công nghệ thông tin, Phòng đã thực hiện một chuyến thực tế  tiến hành kiểm tra và cài đặt phần mềm thống kê mới cho tất cả các đơn vị cấp huyện. Thực hiện Công văn số 1045/VKSTC-TKTP ngày 16 tháng 4 năm 2014 về một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ, Phòng đã tiến hành cài đặt nâng cấp tất cả các máy tính trong đơn vị lên hệ điều hành Windows 7 đồng thời hướng dẫn cho Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-VKS-TKTP ngày 11 tháng 2 năm 2014 về công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 18/KH/VKS-TKTP ngày 20 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, với tinh thần quyết tâm cùng với sự khẩn trương và tận tụy, tập thể phòng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Hiện tại trang thông tin điện tử của ngành đã được cấp tên miền và chính thức đi vào họat động.
Với thành tích nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng đã được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Hương Thủy