Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 17 đến ngày 26/11/2014, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát năm 2014 tại 07 Viện kiểm sát cấp huyện.
Vào ngày 10/11/2014 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thành phần gồm: Lãnh đạo phụ trách địa bàn và các đồng chí là Trưởng các phòng nghiệp vụ, để tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Kế hoạch 24 ngày 22/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về các mặt công tác kiểm sát trong năm 2014 ở các Viện kiểm sát cấp huyện.


Đ/c Lê Trai phát biểu kết luận tại VKS thành phố Trà Vinh

Lãnh đạo phụ trách các địa bàn là các Phó viện trưởng Nguyễn Văn Lâu, Lê Trai đã cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng đến các Viện kiểm sát cấp huyện gồm: thành phố Trà Vinh, Châu Thành, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Duyên Hải để tiến hành việc kiểm tra theo Kế hoạch, thời gian kiểm tra tại mỗi đơn vị là một ngày.


Đ/c Nguyễn Văn Lâu phát biểu kết luận tại VKS huyện Càng Long

Đ/c Châu Văn Kim-Viện trưởng VKS Càng Long phát biểu tiếp thu
Quá trình kiểm tra, qua kết quả báo cáo của các thành viên trong Đoàn, ý kiến giải trình cùa đơn vị được kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo có ý kiến kết luận: nhìn chung các đơn vị đã bám sát vào Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đã hoàn thành, đặc biệt năm nay ngành kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã chọn 02 khâu đột phá là Kiểm sát tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kiểm sát dân sự thì các đơn vị đã hoàn thành, trong này nổi bật nhất là Viện kiểm sát thành phố Trà Vinh và Viện kiểm sát Càng Long.

Đồng chí Dương Tấn Kiệp-Viện trưởng VKS huyện Duyên Hải phát biểu tiếp thu

Một số thành viên đoàn kiểm tra và công chức VKS Duyên Hải


Phát biểu ý kiến kết luận tại VKS Châu Thành

Tuy nhiên trong năm cũng còn có những hạn chế như: ở một số ít đơn vị án dân sự còn bị cấp phúc thẩm hủy, cải, sửa  nhiều do lỗi của Kiểm sát viên,…các hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục ngay để năm 2015 có kết quả được tốt hơn.
Kết thúc cuộc kiểm tra Văn phòng Viện tỉnh sẽ thông báo lại  kết quả cho các đơn vị, kết quả này cũng là cơ sở để xét thi đua năm 2014.

Tác giả bài viết: Ban biên tập