Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 79 và Kế hoạch số 80 ngày 13/5/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, trong các ngày 26-29/5/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát 6 tháng đầu năm tại 4 VKS cấp huyện.
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách địa bàn là trưởng đoàn và các đồng chí là trưởng các phòng trực thuộc là thành viên.
Kết quả kiểm tra cho thấy các VKS đã bám sát vào Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, đạt được nhiều kết quả trong công tác, tuy nhiên cũng còn có những chỉ tiêu chưa hoàn thành và những mặt hạn chế nhất định, vấn đề này đã được Đoàn kiểm tra đóng góp và đơn vị sẽ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu phát biểu tại VKS Duyên Hải
Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, sau khi nghe đơn vị và đoàn kiểm tra báo cáo, kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lâu-Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh kết luận: Đơn vị Duyên Hải đã bám sát vào Kế hoạch công tác năm 2015 và đạt được kết quả khả quan, đặc biệt các đồng chí đã rất nỗ lực, thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, so với năm 2014 đã có bước tiến rõ rệt, hình sự không có án oan sai, kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị. Thay mặt lãnh đạo Viện tỉnh biểu dương thành tích của các đồng chí, đơn vị tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ cả năm.


Đồng chí Lê Trai phát biểu tại VKS Cầu Ngang và Châu Thành

Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang và Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, kết quả công tác cho thấy cũng đã có những chuyển biến tích cực so năm 2014, tất cả các khâu công tác đều được thực hiện theo đúng tiến độ, có chất lượng.
Đánh giá các mặt công tác của Viện kiểm sát Cầu Ngang, đồng chí Lê Trai đã phát biểu: Đơn vị đã thể hiện sự nỗ lực cao trong công tác, có những khâu đã đạt và có khả năng vượt chỉ tiêu năm, như chọn án trọng điểm, hạn, án hình sự giải quyết đạt tỷ lệ cao,…các đồng chí cần phát huy. Tuy cũng có những mặt hạn chế về tổ chức phiên Tòa rút kinh nghiệm cho KSV, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm chưa đạt,…những hạn chế này các đồng chí phải khắc phục ngay trong thời gian 6 tháng cuối năm để hoàn thành xuất săc nhiệm vụ theo chỉ tiêu năm 2015.
Kết quả công tác tại đơn vị Châu Thành, cho thấy lãnh đạo và công chức đơn vị đã nỗ lực và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác, thể hiện các mặt công tác đơn vị đã thực hiện có chất lượng như: Kiểm sát tin báo tố giác tin báo tố giác tội phạm đã ban hành 1 kiến nghị; án hình sự VKS thụ lý truy tố giải quyết 100%,…Trong phần kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Lê Trai đã biểu dương và phát huy những thành tích mà đơn vị đã đạt được. Còn những mặt hạn chế so với chỉ tiêu nghiệp vụ như: Tổ chức phiên Tòa rút kinh nghiệm, án dân sự còn bị hủy có lỗi của KSV các đồng chí cần khắc phục ngay những hạn chế trong thời gian 6 tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2015.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát biểu kết luận tại VKS Thành phố Trà Vinh
Đồng chí Trần Thị Huyền Trân, trưởng Đoàn kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, đã phát biểu sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của các thành viên trong Đoàn, ý kiến phản hồi củađơn vị: Đơn vị VKS thành phố đã bám sát và đi sâu trong công tác kiểm sát, kết quả 6 tháng đầu năm đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể công chức, kiểm sát viên. Án hình sự thụ lý giải quyết 79 vụ không xảy ra oan sai, đã chọn được 2 vụán điểm; án dân sự, hành chính đã thụ lý kiểm sát 467 vụ (đã giải quyết 323 vụ), ban hành 1 kiến nghị Tòa án,…tuy công việc nhiều nhưng kết quả ấy đã cho thấy sự nỗ lực của các đồng chí cần được phát huy. Đối với những việc chưa thực hiện như: phiên Toà rút kinh nghệm,…những hạn chế như án hoàn điều tra bổ sung do lỗi của KSV thì cần phải khắc phục ngay. Mong rằng VKS thành phố cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch của đơn vị góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch chung của ngành kiểm sát tỉnh Trà Vinh.

Đoàn kiểm tra đã hoàn thành nhiệm vụ sau 4 ngày công tác.
Một số hình ảnh ở các đơn vị được kiểm tra 6 tháng đầu năm:

Tác giả bài viết: Hoàng Trung