Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 02/3/2017, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở Hội nghị triển khai cho tất cả Đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Lê Trai- Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Phó bí thư Đảng ủy là báo cáo viên của Hội nghị.

Đồng chí Lê Trai khai mạc Hội nghị
Toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị đã được nghe đồng chí Thanh triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh Hội nghị
Qua triển khai, học tập, các đại biểu dự Hội nghị đã nắm và hiểu được những nội dung cơ bản : –Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; …; -Đạo đức Hồ Chí Minh: sự  khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc. Là người Việt Nam thì với đất nước, dân tộc phải “Trung với nước, hiếu với dân“,“tận trung với nước, tận hiếu với dân”; Với mọi người phải “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình“; Với mình phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư“;…; –Phong cách Hồ Chí Minh: được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh
Sau khi học tập xong, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị phải đề ra Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng cá nhân, thực hiện tốt Kế hoạch số 90-KH/ĐU ngày 25/10/2016 của Đảng ủy cơ sở.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ửng-Phòng 9