Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan, ngày 09 tháng 8 năm 2017 Đảng Bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị.Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu các nội dung của “Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCH”; “Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và “Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị đã giúp cho đảng viên, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nhận biết tình hình, nguyên nhân chủ quan, khách quan về phát triển kinh tế trong thời gian qua; đồng thời quán triệt những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu mà chúng ta phải thực hiện để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời gian tới.

Sau khi được quán triệt và tiếp thu các Nghị quyết đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị sẽ có kế hoạch thực hiện cụ thể các Nghị quyết đã nêu trên.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15