Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 21/4/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 157-KH/ĐU ngày 16/6/2017 của Đảng ủy cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh, vào các ngày 11 và ngày 18/8/2017, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện các đoàn thể, cùng toàn thể Đảng viên 04 chi bộ.


Quang cảnh Đại hội
Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Tại đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của 04 chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra.


Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Đảng ủy viên phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1

Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí Thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi 2, 3

Đ/c Trần Phương Đông – Đảng ủy viên phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 4
Cụ thể: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan chuyên môn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan tâm giúp đỡ các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Tiếp tục quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương và cấp ủy cấp trên; nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
Đại hội các chi bộ đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ và tinh thần trách nhiệm để bầu vào chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ mới.
Kết quả:


Chi bộ 1 do đồng chí: Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng tổng hợp giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

Chi bộ 2 do đồng chí: Lê Quốc Tổng – Trưởng phòng 7 giữ chức vụ Bí thư

Chi bộ 3 do đồng chí: Trần Thị Vẹn – Trưởng phòng 10 giữ chức vụ Bí thư

Chi bộ 4 do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ
Thay mặt Ban chấp hành chi ủy khóa mới, các đồng chí Bí thư các chi bộ đã hạ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Kim Thoa – Phòng 10