Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 09/8/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh về học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), ngày 30/8/2017 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Quang cảnh buổi học tập
Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Chương trình hành động số 18, 19-CTr/TU và kế hoạch số 54-KH/TU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) như Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Tại buổi học tập, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt toàn bộ nội dung chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Qua đó, các đảng viên của Đảng bộ nắm được các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp việc thực hiện các Nghị quyết tại tỉnh Trà Vinh; thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) đã đề ra, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.


Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Trà Vinh

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15